Phục vụ tìm các điểm cung cấp bữa ăn/ thực phẩm miễn phí cho người yếu thế trong đại dịch COVID-19 tại TP. HCM

Thông tin chung

Thông tin liên hệ

Ngày và giờ hoạt động (*)

đến

Dịch vụ (*)

(*): Những thông tin bắt buộc